KONGRE BAŞKANLARINDAN

Değerli Meslektaşlarımız,
 
Sizleri Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD) ve Kuzey Karolina Pembroke Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 13. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız. Bu yılın kongre Ana teması ‘Sağlık Finansmanında Çağdaş Yaklaşımlar ve Mevzuatta Yenilikler’ olacaktır. Kongremiz 30 Kasım- 03 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecektir. Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz.
 
Hepimizin bildiği gibi dünya genelinde sağlık harcamalarında ciddi artışlar söz konusudur. Bugün birçok sağlık kuruluşunun karşı karşıya kaldığı mali kısıtlamalar ve yükselen maliyetler göz önüne alındığında, birçok kuruluş performanslarını geliştirecek kurumsal değişikliklere gitmek, beceri geliştirmek ve davranış güçlendirmek zorundadır. Değişimler hem maddi hem de klinik performansa yönelik olmalıdır. Giderek artan maliyetler, teknolojik gelişmeler ve yönetmelikler birçok sağlık kuruluşunda değişimi zorunlu hale getirmiştir. Bu koşullarda sektörde var olabilmek gittikçe zorlayıcı bir hal almıştır. Artık sağlık kuruluşları finans yönetimini en etkin bir biçimde yapmalı, mevzuatta sıklıkla değişen uygulamaları yakından takip etmelidir.  Aslında Donald Berwick'in de dediği gibi harcamaların % 20 ila % 30'unun israf olduğu ve israfın en önemli nedeninin de hastaların gereksiz yere tedavi edilmesi, hizmet sunumunda koordinasyonun yeterli olmayışı, idari sistemin pahalı ve karmaşık bir yapıya sahip olması, hizmet sunumunda yer alan kuralların karmaşıklığı ve sahtekârlık olduğu görülmektedir.
 
Dolayısıyla Türkiye’de de küresel eğilimlere paralel olarak karar verme düzeyindeki aktörlerin son dönemlerde sıklıkla sağlık hizmetlerinde kalite ve israfı önlemeye odaklı değer bazlı ödeme yöntemlerini vurgulaması hatta diğer ödeme yöntemlerine göre üstünlüklerini öne sürmesi, önümüzdeki günlerde ülkemizde de değer bazlı ödeme örneklerini görmemizin olası olduğunu ortaya koyuyor. Ancak acaba bu ödeme yöntemine sağlık sistemi, sağlık hizmeti sunucuları, sağlık hizmetini finanse edenler olarak ne kadar hazırız? Hangi sağlık durumları için hangi sağlık sonuçlarını nasıl ölçeceğimizi biliyor muyuz? Değer bazlı ödeme sistemlerinin kalbini oluşturan hali hazırda var olan kalite ve akreditasyon sistemlerinden nasıl yararlanacağız? Buna ne kadar hazırız? Sağlık sistemimiz hastaların hizmeti aldıktan sonra da takip edilmesini gerektiren bu sisteme ne kadar uygun? Yeni geliştirilmesi gereken sistemlerin ne olduğunu, bunlar için ne tür insan kaynağına ihtiyacımız olduğunu ve bu insan kaynağına sahip olup olmadığımızı biliyor muyuz? Elektronik sağlık kayıt sistemlerimiz bu ödeme yönteminin gereklerini yerine getirmeye uygun mu, bu kayıtları toplumla olmasa bile en azından hekimlerle, kurumlarla paylaşmaya ne kadar hazırız?
 
Aslında gelecek ile ilgili değerlendirme yapanlar, futuristler özellikle pandemi döneminde hayatımızın her aşamasına giren dijitalleşme ve sağlık alanında bu gelişmelerin etkisini değerlendirecek birçok çalışma yapıyorlar ve gelişmiş sağlık sistemlerinde bu gelişmelerin sistemi ne yönde etkileyeceği konusunda çok kapsamlı tartışmalar yapılmakta ve mevzuatta değişiklikler gerçekleştirilmektedir. Ancak acaba geçmişteki tarihi ve kültürel süreçlerin bir sonucu olarak gelişen sağlık sistemleri bu yeni gelişmelere ayak uydurmak için ne kadar çabuk davranacak? Bu gelişen yeni sistemler bizi yeni mevzuat ve finansman modellerine zorlarken sağlık politikaları ile ilgilenen akademisyenlerimiz ve politika belirleyenlerimiz bu konuda ne kadar hazır? Buna benzer sorulara cevap verebilmemiz için yukarıda kısaca özetlediğimiz basit, uygulanabilir ve maliyet etkin çabaların yaygınlaştırılması gerekmektedir.
 
Bu nedenle Uluslar Arası On üçüncü Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Kongresinin ana teması Sağlık Finansmanında Çağdaş Yaklaşımlar ve Mevzuatta Yenilikler olacaktır.
 
Son yıllarda iki yıldan daha fazla süren pandeminin de etkisiyle sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanması çalışmaları, sağlığın dijitalleşmesi doğrultusunda gerçekleştirilen mevzuat ve gerek merkezi gerekse dünyada, bölgesel ve kurumsal düzeyde gerçekleştirilen değişimler konunun tartışılması gerekliliğini doğurmuştur. Dolayısıyla üç gün süresince değişik sağlık sistemlerinde uygulamada olan müdahaleler ve bu müdahalelerin sağlık kuruluşları finansmanı üzerine etkileri karşılaştırmalı olarak gündeme getirilecek, Sağlık Finansmanında Çağdaş Yaklaşımlar ve Mevzuatta Yenilikler irdelenecektir.                  
 
                                              
 
 
Türkçe